Organizational chart

You are here

  Sơ đồ bộ máy quản lý và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương mại & Dịch vụ Hà Nội (HASCO) như sau:

 

sơ đồ tổ chức