Kỷ niệm 60 năm đường Trường Sơn huyền thoại

Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước đã trở thành khúc anh hùng ca của cả dân tộc, tháng 5/1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập binh đoàn 559 với nhiệm vụ mở một con đường chiến lược quan trọng, tuyến đường kết nối và chi viện cho Miền Nam yêu thương.