Resort- Spa-Hotel

Bạn đang ở đây

Vị trí: Thị xã Hương Trà, TT.Huế
Diện tích khu đất: 5ha
Vị trí:
Diện tích khu đất: