Tài trợ thương mại

Bạn đang ở đây

HASCO Group triển khai các hoạt động hợp tác kinh doanh và cung cấp cho đối tác dịch vụ tài trợ thương mại, tái cơ cấu và phát triển doanh nghiệp toàn diện trên các mặt sau:
- Tái cấp vốn cho hoạt động kinh doanh dựa trên uy tín, dòng tiền và các hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. 
- Chuyển giao công nghệ quản lý và đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp. Khi các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thị trường thế giới theo các hiệp định của WTO, trình độ quản lý và chất lượng nguồn nhân lực trở thành thách thức sống còn với rất nhiều doanh nghiệp.
- Phát triển nguồn khách hàng cũng như hỗ trợ các hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.